REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI WYNAJMU PRZEZ WYPOŻYCZALNIĘ

 1. Informacje umieszczone w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń.
 2. Wynajem oferowanego sprzętu (namioty, meble, akcesoria) prowadzimy tylko do celów organizacji imprez, z wyłączeniem zastosowań, które mogą narazić sprzęt na przyspieszone zużycie lub uszkodzenie.
 3. Wypożyczający zobowiązany jest do używania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem (patrz pkt 2.), oraz do ochrony go przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą lub utratą w inny sposób. Jak również do zapewnienia i przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.
 4. Wypożyczający jest zawsze instruowany ustnie przez ekipę montażową w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i postępowania w sytuacjach awaryjnych.
 5. Wypożyczający jest zobowiązany do udzielenia osobom trzecim, korzystającym z przedmiotów najmu, instruktażu bezpiecznego użytkowania wynajętego sprzętu.
 6. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt od momentu przekazania go, do momentu zwrotu przedstawicielowi Przekazującego.
 7. Zabronione jest:
  -naklejanie jakichkolwiek materiałów, mogących pozostawić ślady na wynajmowanym sprzęcie
  -używanie namiotów eventowych do zadaszania grill’a oraz stanowisk gastronomicznych wydzielających intensywne zapachy
  -używanie sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem
 8. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia sprzętu lub jego utraty, Wypożyczający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Przekazującego o takim zdarzeniu.
 9. Szkody, za jakie Wypożyczający zostanie obciążony:
  – koszty dodatkowego czyszczenia sprzętu (w przypadku wykraczającym poza normalny stopień zużycia, zabrudzenia- zabrudzenia trudne lub niemożliwe do usunięcia)
  – uszkodzenia sprzętu (pogięcie, połamanie elementów, rozdarcia, rozcięcia, uszkodzenia konstrukcji bądź jakiekolwiek zmiany w strukturze).
  – zagubienia bądź kradzieży sprzętu
  Tyczy się to uszkodzeń spowodowanych przez Wypożyczającego, jak również działaniem osób trzecich, niezwiązanych z Wynajmującym.
 10. Wynajem sprzętu prowadzimy tylko z własnym transportem i montażem.
 1. Transport stanowi koszt dodatkowy, doliczany do kosztu wynajmu.
 2. Koszt transportu ustalany jest indywidualnie, w zależności od wielkości zamówienia i miejsca dowozu.
 3. Wynajem obejmuje montaż i demontaż na poziomie ‘0’- bez wnoszenia po schodach, na równym podłożu, przy bezpośrednim dostępie do miejsca montażu.
 4. Usługi transportu oraz prace montażowe prowadzimy w przedziale czasowym od godziny 6:00 do godziny 22:00. Wykonanie usługi poza wyznaczonymi godzinami wymaga indywidualnych ustaleń i wiąże się z kosztem dodatkowym w wysokości 30% podstawowej ceny wynajmu.
 5. Montaż na terenie nierównym nie zawsze jest możliwy, dlatego Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Przekazującego o wszelkich utrudnieniach (uskoki, krawężniki, różnice poziomów, oraz wszelkich innych przeszkodach). W takim przypadku może zaistnieć konieczność oględzin miejsca montażu.
 6. Brak bezpośredniego dostępu do miejsca montażu, który wydłuża standardowy czas montażu może skutkować naliczeniem dodatkowych opłat, bądź anulacją zamówienia z winy Wynajmującego.
 7. Podczas montażu i demontażu konieczna jest osoba reprezentująca Wynajmującego, wskazana podczas składania zamówienia. Brak takiej osoby i/lub brak z nią kontaktu telefonicznego może skutkować rozwiązaniem umowy z winy Wynajmującego w trybie natychmiastowym.
 8. Wszystkie uwagi dotyczące stanu sprzętu i jego zgodności z zamówieniem, należy zgłaszać ekipie montażowej podczas montażu. Wszelkie uwagi zgłaszane w późniejszym terminie nie będą uwzględniane.
 9. Wypożyczający akceptuje fakt, że montaż może zostać opóźniony, lub całkowicie odwołany, jeżeli warunki pogodowe nie pozwolą na bezpieczne wykonywanie prac montażu/demontażu (np. wiatr o sile pow. 30km/h.) W przypadku wystąpienia silnego wiatru i/lub opadów atmosferycznych poszycie namiotu musi być szczelnie zamknięte.
 10. Wszystkie zamówienia powinny być składane drogą pisemną (e-mailową lub faxem), bądź w siedzibie firmy.
 1. Ustalenia ustne/telefoniczne muszą być potwierdzone drogą pisemną pod rygorem nieważności.
 2. Rezerwacje powinny być składane z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Rezerwacja sprzętu powinna zawierać dokładny termin wypożyczenia, oraz zwrotu.
 4. Potwierdzeniem dokonania rezerwacji jest wpłata zadatku, w wysokości 20% wyceny.
 5. Forma potwierdzenia rezerwacji może ulec zmianie, tylko po wcześniejszych ustaleniach.
 6. Brak wpłaty zadatku może anulować rezerwację i kończy ważność oferty.
 7. Całkowity koszt wypożyczenia sprzętu ustalany jest indywidualnie do każdego zamówienia.
 8. Pozostała kwota wpłacana jest najpóźniej przy dowozie, przed montażem sprzętu.
 9. W przypadku rezygnacji z zamówienia, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 10. W przypadku rezygnacji z zamówienia, lub jego części na krócej niż 7 dni przed datą realizacji, całkowita wartość zamówienia nie podlega obniżeniu.
 11. Sprzęt wypożyczany jest na czas określony, który ustalany jest między stronami. Możliwe jest wydłużenie czasu wypożyczenia sprzętu, tylko za zgodą Przekazującego. Za wydłużenie wypożyczenia, bez zgody Przekazującego, Wypożyczający zostanie obciążony dodatkowymi kosztami.
TEL. 799-772-599